GDPR

POLICY AVSEENDE INTEGRITET OCH MARKNADSFÖRING
1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Indukta AB, org. nr 556049-6860, Viaredsvägen 22 B, 504 64 BORÅS, e-mail: info@indukta.se, (” Indukta”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Indukta tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Indukta, såsom besök på webbplats/webshop.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
2. Personuppgiftsansvarig
Indukta är personuppgiftsansvarig för Induktas behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Indukta samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Induktas webbplats, använder dig av Induktas support, besöker Induktas webbplats eller ett event som Indukta anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Indukta. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Indukta och för att Indukta ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.
4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 För dig som är kund till Indukta
De personuppgifter Indukta samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som är kund till Indukta
Indukta behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Indukta dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Indukta och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 Indukta baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp, förenklad administration och orderhistorik.
6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på lokalisering och intresseområde. Indukta behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan Indukta ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
7. Profilering
7.1 Indukta kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund eller har tagit emot prover. Då analyseras information om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Induktas växel eller genom att kontakta info@indukta.se. När Indukta har mottagit din anmälan kommer Indukta att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Indukta kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Induktas rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
8.2 Indukta sparar uppgifter om kunder i högst 5 år efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Indukta.
9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Indukta kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Induktas koncernbolag och andra samarbetspartners. Indukta kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
9.2 Tredje part som Indukta lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Induktas och Induktas samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Induktas avtal med dig som kund. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Indukta om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Induktas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
9.4 Indukta kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Induktas leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Indukta vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
10. Ändring av integritetspolicy
10.1 Indukta har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Indukta kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Indukta innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Indukta.
11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Indukta har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.
12. Dina rättigheter
12.1 Indukta ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
12.2 Indukta kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
12.3 Du har rätt att av Indukta begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings-
och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
12.4 Indukta kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@indukta.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
13. Cookies
När du besöker våra hemsidor (WORDPRESS och MAGENTO) använder vi cookies.
Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:
Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats
Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på) I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. 14. Användning av Google Analytics Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det
inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras. 15. Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator). När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto. För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter. Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
16. Användning av Microsoft Dynamics Nav 2017
Vår organisation använder Microsoft dynamics Nav 2017. Systemet är uppgraderat till CU 18 för att möta det krav som ställs i GDPR.
17. Kontaktinformation
17.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
INDUKTA AB Viaredsvägen 22 B 504 64 BORÅS info@indukta.se
Tel. 033-237050